Aannamebeleid

Overweegt u uw kind aan te melden bij Basisschool Piet Hein?
Dan is onderstaande tekst voor u belangrijk!

Wie kan zich bij ons aanmelden?
Zowel kinderen die starten in groep 1 als oudere kinderen die willen instromen (zij-instromers) zijn bij ons welkom. We streven naar een leerlingenpopulatie die een afspiegeling is van de buurt. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, zijn in principe welkom op onze school. Daarbij wegen wij de belangen van het kind, de medeleerlingen en de groepsleerkracht. Ook kijken wij of er voldoende specifieke kennis, ervaring en accomodatie op school voorhanden zijn om te voldoen aan de onderwijsbehoefte. De directie bepaalt daarin de haalbaarheid.

Voor het eerst naar de basisschool: Stedelijk Toelatingsbeleid
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. stedelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisscholen en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.
Ook basisschool Piet Hein doet mee aan dit stedelijk toelatingsbeleid.  animatie: Stedelijk Toelatingsbeleid

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U kunt dit formulier downloaden en inleveren bij de school van uw eerste voorkeur. Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtsbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op www.Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op basisschool Piet Hein.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren. 
* Vul het aanmeldingsformulier volledig in en onderteken het (vergeet niet ut telefoonnummer en emailadres in te vullen).
* Op het aanmeldingsformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
* Vul in volgorden van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
* Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. Broertjes/zusjes zijn altijd verzekerd van plaatsing op dezelfde school.
* Ook voor een kind dat naar de Voorschool van basisschool Piet Hein gaat, moet het aanmeldingsformulier ingeleverd worden.
* Zodra wij uw aanmeldingsformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding.
* Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens nier correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. Uw kind heeft een VVE-ja-indicatie
2. Uw kind zit op een IKC
3. De voorgedrukte gegevens op het aanmeldingsformulier zijn niet correct
4. U gebruikt een aanmeldingsformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Aanmeldingsformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldingsformulier heeft, kunt u dit downladen van: www.Amsterdam.nl/naardebasisschool of van www.bboamsterdam.nl . Ook kunt u het aanmeldingsformulier van onze website: www.basisschoolpiethein.nl downladen of afhalen bij onze administratie. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata van het aanmeldingsformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldingsformulier zijn:
* Kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2013: 1 juni 2016
* Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013: 1 november 2016
* Kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013: 22 februari 2017
* Kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014: 1 juni 2017
* Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014:1 november 2017      

Een plaats op de basisschool
Aansluitend op de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op basisschool Piet Hein wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool. 
2. b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kind Centrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool (= de afstand van het woonadres van het kind tot de school) hebben.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden.
Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Daarna volgt de definitieve inschrijving van uw kind. Na definitieve inschrijving is uw kind verzekerd van een plaats.

Voor kinderen ouder dan 4 jaar (zij-instromers):
Ook oudere kinderen van binnen of buiten het stadsdeel die van school willen veranderen, zijn welkom op de Piet Hein. Om uw kind aan te melden kunt u het aanmeldingsformulier  invullen. Dat is hier te downloaden of op te halen bij ons secretariaat.
Zij-instromers kunnen geplaatst worden op de Piet Hein als de ouders én directies van beide scholen positief zijn over de overstap én als er  plaats is in de gewenste groep.
Wij gaan zorgvuldig na of de Piet Hein een verantwoorde keuze is. Wij houden daarbij rekening met de belangen van het kind, de groep en de leerkrachte(en). Na een gesprek met de ouders leggen we contact met de andere school. Als de directeuren het eens zijn over de overstap, wordt het kind bij de voormalige school uitgeschreven en ingeschreven op de Piet Hein. Voor een goede overdracht vragen wij de school van herkomst altijd om een onderwijskundig rapport.

Een andere groep zij-instromers zijn kinderen die pas in Nederland zijn. Zij gaan eerst naar een zij-instroomschool waar ze zich de Nederlandse taal, de cultuur en het onderwijs eigen maken. Eén dag in de week wennen ze alvast aan hun nieuwe, reguliere basisschool.

Afzien van plaatsing
Besluit u na inschrijving om toch af te zien van plaatsing op de Piet Hein, dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Wij kunnen dan andere kinderen en ouders blij maken met een plaats op onze school.