Aannamebeleid

Wie kan zich bij ons aanmelden?

Zowel kinderen die starten in groep 1 als oudere kinderen die willen instromen (zij-instromers) zijn bij ons welkom. We streven naar een leerlingenpopulatie die een afspiegeling is van de buurt. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, zijn in principe welkom op onze school. Daarbij wegen wij de belangen van het kind, de medeleerlingen en de groepsleerkracht. Ook kijken wij of er voldoende specifieke kennis, ervaring en accommodatie op school voorhanden zijn om te voldoen aan de onderwijsbehoefte. De directie bepaalt daarin de haalbaarheid.

Informatieochtenden op Basisschool Piet Hein

Om u te helpen bij het oriënteren, organiseren we op Basisschool Piet Hein vijf keer per jaar een informatieochtend voor ouders van kinderen van 0 tot 2 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u een goed beeld van ons onderwijs en van de sfeer op onze school. U kunt een kijkje nemen in de klassen en er is uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om langs te komen voor een rondleiding door een van de leerlingen van groep 8.

>>Alle data en het programma van de informatieochtenden vindt u in de agenda op onze website: www.basisschoolpiethein.nl.

Stedelijk Toelatingsbeleid

Bijna alle basisscholen in Amsterdam zijn in 2015 overgegaan op een Stedelijk Toelatingsbeleid. Hiermee kwam een einde aan verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool vindt op elke school op dezelfde wijze plaats en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels. Ook basisschool Piet Hein doet mee aan dit stedelijk toelatingsbeleid. Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.basisschoolpiethein.nl of de website van de gemeente: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd.

Aanmeldingsprocedure voor kinderen die starten in groep 1
Wijze van aanmelden:
Ouders ontvangen per post een brief, een brochure en een aanmeldingsformulier van de gemeente:
- Vul het aanmeldingsformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).
- Op het aanmeldingsformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
- Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enz.
- Is de Piet Hein uw eerste keuze, dan levert u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in bij ons secretariaat.

- Ook als uw kind buiten het postcodegebied van de Piet Hein valt, is het mogelijk om uw kind aan te melden, u moet dan Piet Hein als school van uw eerste keuze invullen.

Zodra wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u van ons per mail een bewijs van aanmelding.  Let op: dit is nog geen plaatsingsbevestiging.
Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

  1. Uw kind heeft een VVE-ja-indicatie
  2. Uw kind zit op een Integraal Kind Centrum (IKC)
  3. De voorgedrukte gegevens op het aanmeldingsformulier zijn niet correct.
  4. U gebruikt een aanmeldingsformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldingsformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.

Aanmeldingsprocedure voor broertjes en zusjes

Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven. Broertjes/zusjes zijn altijd verzekerd van plaatsing op dezelfde school en kunnen vanaf 1 jaar worden ingeschreven.

Voorrangsscholen, aanmeldingsformulier en inleverdata

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op www.amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op basisschool Piet Hein.

Wanneer u geen aanmeldingsformulier heeft, kunt u dit downloaden van: www.amsterdam.nl/naardebasisschool.nl of van www.bboamsterdam.nl . Ook kunt u het aanmeldingsformulier van onze website: www.basisschoolpiethein.nl downloaden of afhalen bij onze administratie. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

De data voor het inleveren van het aanmeldingsformulier zijn:

Kinderen geboren in de periode 1 mei t/m 31 augustus 2015:

1 november 2018

Kinderen geboren in de periode 1 september t/m 31 december 2015:

6 maart 2019

Kinderen geboren in de periode 1 januari t/m 30 april 2016:

5 juni 2019

Kinderen geboren in de periode 1 mei t/m 31 augustus 2016:

1 november 2019

Een plaats op de basisschool
Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is  kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven.

Hierbij worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaats garantie.
Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod:
2. a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben
2. b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als voorrangsschool hebben.
3. Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.
4. Kinderen die de school als voorrangsschool (= de afstand van het woonadres van het kind tot de school)hebben.

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Tot nu toe was er voldoende capaciteit ook voor deze overige aanmeldingen buiten het postcode-voorrangsgebied en zijn alle aangemelde kinderen geplaatst.

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden.
Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Daarna volgt de definitieve inschrijving van uw kind. Na definitieve inschrijving is uw kind verzekerd van een plaats.

Intakegesprek

Is uw kind definitief geplaatst op de Piet Hein, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek worden wederzijdse vragen beantwoord en wordt een intakeformulier ingevuld, waarop wij naast de algemene gegevens van uw kind ook specifieke aandachtspunten noteren. Op dat moment ontvangt u van ons ook het “Welkom op school-boekje”, waarin u alle praktische informatie vindt over de gang van zaken op de Piet Hein.

>> Alle informatie over het aannamebeleid en de -procedure, en het inschrijfformulier, vindt u op www.basisschoolpiethein.nl onder de kop Over Piet Hein.

Voor kinderen ouder dan 4 jaar (zij-instromers):
Ook oudere kinderen van binnen of buiten het stadsdeel die van school willen veranderen, zijn welkom op de Piet Hein. Het inschrijfformulier vindt u op onze website: www.basisschoolpiethein.nl  of kunt u ophalen bij ons secretariaat.

Bij zij-instromers gaan wij zorgvuldig na of de Piet Hein een verantwoorde keus is. We houden daarbij rekening met de onderwijskundige behoeften van het kind in relatie tot die van de groep en kijken of de leerkracht daarin kan voorzien.

Na een gesprek met de ouders legt de intern begeleider contact met de andere school. Als het kind geplaatst kan worden, wordt het ingeschreven bij de Piet Hein. Voor een goede overdracht vragen wij de school van herkomst altijd om een onderwijskundig rapport.

Een andere groep zij-instromers zijn kinderen die pas in Nederland zijn. Zij gaan eerst naar een zij-instroomschool waar ze zich de Nederlandse taal, de cultuur en het onderwijs eigen maken. Eén dag in de week wennen ze alvast aan hun nieuwe, reguliere basisschool.

Toelatingsbeleid bij extra ondersteuningsbehoefte

Als een ouder een kind aanmeldt met een extra ondersteuningsbehoefte, dan onderzoekt de directeur of de school deze ondersteuning in voldoende mate kan bieden. De directeur gaat dan na of in de betreffende groep door de leerkracht voldoende ondersteuning geboden kan worden en/of de school over de financiële middelen beschikt om extra ondersteuning te bekostigen.

De directeur neemt  het besluit of de school de zorgplicht van de betreffende leerling wel/niet kan overnemen. Als er wordt besloten de leerling niet te plaatsen, overleggen we met het Samenwerkingsverband Amsterdam / Diemen om een geschikte school te vinden die wel aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

 

Afzien van plaatsing
Besluit u na inschrijving om toch af te zien van plaatsing op de Piet Hein, dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Wij kunnen dan andere kinderen en ouders blij maken met een plaats op onze school.