Medezeggenschapsraad

 


De Medezeggenschapsraad
Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De MR gaat over zaken die de hele school of meerdere leerlingen aangaan, dus niet over individuele problemen of  bijvoorbeeld een klacht van een ouder.
De Medezeggenschapsraad komt zo’n 4-5 x per jaar bij elkaar en werkt volgens een jaarplan. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan bent u van harte welkom. U kunt zich dan 5 dagen van tevoren per mail  “als toehoorder” aanmelden.
Wilt u een onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u de MR minimaal 7 dagen voorafgaand aan de vergadering  een mail sturen. De MR tracht hier rekening mee te houden en bekijkt  of het punt in te passen is in de agenda.

Vertegenwoordiging:
De MR bestaat uit zes leden, die de ouders (drie leden) en het personeel (drie leden) vertegenwoordigen.
De ouders worden vertegenwoordigd door:
Annemarie Coopman(voorzitter)
Juliëtte van Paridon
Freddy Weima

GMR
Twee vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA), waar basisschool Piet Hein deel van uit maakt. In de GMR zitten Roos Besacon namens de docenten en Brenda Folkers namens de ouders.

Contact
De MR hecht aan een dialoog met de achterban, de directie en het bestuur. Voor vragen en suggesties kunt u een van de MR-leden aanspreken of contact opnemen via: MR@basisschoolpiethein.nl

Vergderingen
donderdag 1 december 2016 om 19.30 uur
dinsdag 28 maart 2017 om 19.30 uur
donderdag 29 juni 2017 om 19.30 uur

Notulen
11 oktober 2016
1 december 2016
28 maart 2017