Verlof en ziekte

Ziekmelden
Indien uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, bent u verplicht dit te melden. Wij horen dat graag vóór schooltijd, tussen 8.00 en 8.30 uur, bij voorkeur per e-mail.

Ziekmelden kan door:
- te mailen naar marcel.de.haan@basisschoolpiethein.nl (Marcel de Haan, conciërge)
- en als mailen niet kan, te bellen naar 020 - 419 52 42.

Als wij niets van u hebben vernomen en uw kind afwezig blijkt, doen wij navraag bij broertjes/zusjes of nemen we telefonisch contact met u op. Wanneer een leerling in een periode van 3 maanden meerdere malen ongeoorloofd afwezig dan wel te laat is geweest, gaat er een brief van de directie naar de ouders. Tevens is de school verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.

Verlof
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de vakantieperiodes.
Slechts indien het (seizoens)werk van de ouder(s) niet toelaat dat het gezin tijdens de zomervakantie op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid om buiten de vakanties vrije dagen aan te vragen.
Is er sprake van gewichtige omstandigheden - onverwachte omstandigheden waar u als ouder(s) geen invloed op kunt uitoefenen – dan is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid.

Aanvraag verlof
Bij een verlofaanvraag tot 10 schooldagen beslist de directeur of het verlof al dan niet wordt toegekend. Bij een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen, ligt die beslissing bij de leerplichtambtenaar.
Extra verlof moet tijdig aangevraagd worden. Aanvraagformulieren en een informatiefolder over dit onderwerp zijn verkrijgbaar bij de conciërge, Marcel de Haan.
De leerplichtambtenaren letten er scherp op dat alle kinderen vóór en na het einde van de vakanties allemaal op school zijn. De scholen zijn verplicht de kinderen te melden die niet op de eerste schooldag aanwezig zijn. Hun ouder(s) worden altijd opgeroepen door de leerplichtambtenaar om het verzuim van hun kind(eren) toe te lichten.

Schoolverzekering
Het bestuur heeft alle kinderen collectief verzekerd. Deze verzekering geldt ook bij excursies, schoolreizen en dergelijke. Ook zijn ouders verzekerd als zij in of buiten de school kinderen begeleiden.